Ladda ner hela polisanmälan här

Ladda ner

Själva polisanmälan består av 94 sidor text och 15 sidor referenser vilket är för omfattande för att publicera här.

Polisanmälan

Anmälare: Föreningen Covid 19, Skola & Barn
Adress: Viktoriagatan 7, 732 32 Köping
Organisationsnummer:  802532-2945

Misstänkt: Folkhälsomyndigheten och dess före detta generaldirektör, Johan Carlson, före detta statsepidemiolog Anders Tegnell, före detta biträdande statsepidemiolog på myndigheten (nuvarande generaldirektör) Karin Tegmark Wisell, samt Johan Giesecke, före detta konsult vid Folkhälsomyndigheten.

Brott: Grovt tjänstefel, brott mot smittskyddslagen, samt brott mot Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna.

Ort:

Inlämnad / Datum:

I nedanstående rapport har vi sammanställt hur vi menar att myndighetens agerande under pandemin –i synnerhet det agerande som har utsatt skolbarn och skolpersonal för smittorisk– bryter mot svensk lag.


SAMMANFATTANDE RAPPORT ANGÅENDE SVERIGES PANDEMISTRATEGI OCH DESS EFFEKT PÅ SKOLAN


Den svenska Folkhälsomyndighetens hantering av pandemin har inte följt smittskyddslagen, Barnkonventionen eller de mänskliga rättigheterna. Vi menar också att flera företrädare för FoHM gjort sig skyldiga till grovt tjänstefel. I följande rapport har vi sammanställt det vi menar bryter mot svensk lag, samt kopplat detta främst till smittskyddslagen och barnkonventionen samt lagen om tjänstefel.

Det vi vill med denna uppställning är att peka på de mycket stora brister som gjort att mängder av elever och skolpersonal blivit sjuka, och att många lärare har smittats av varje ny mutation. Många har fått handikappande långtidscovid som gör att de inte kan arbeta längre.

Man kan förstå att många blir sjuka under en pandemi, men vi hävdar att Folkhälsomyndigheten, som borde ha gjort sitt yttersta för att skydda alla så mycket som möjligt, har istället under hela pandemin bagatelliserat faran av Covid-19 för barn och skolpersonal, och underlåtit att formulera effektiva rekommendationer för smittskydd i skolor. I Sverige har skolorna hela tiden behandlats på annat sätt än andra verksamheter som samlar många människor, i det avseende att skolan exkluderats från den typ av smittskyddsåtgärder som ansetts vara nödvändigt i liknande verksamheter. Man har inte heller följt de rekommendationer som getts ut av WHO och ECDC. I övriga världen har det funnits krav på skolorna att införa smittskyddsåtgärder för att kunna ha öppet. Här i Sverige har skolorna istället nekats detta trots att smittspridningen varit stor under hela pandemin.

Vi är inte de enda som har uppmärksammat Folkhälsomyndighetens agerande. Den 22a mars, 2022 publicerades exempelvis en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature av Brusselaers et.al., som sammanfattar och undersöker de svenska myndigheternas agerande under pandemin. Bland annat skriver författarna:

“The Swedish pandemic strategy seemed targeted towards “natural” herd-immunity and avoiding a societal shutdown. The Public Health Agency labelled advice from national scientists and international authorities as extreme positions, resulting in media and political bodies to accept their own policy instead. The Swedish people were kept in ignorance of basic facts such as the airborne SARS-CoV-2 transmission, that asymptomatic individuals can be contagious and that face masks protect both the carrier and others.”  Länk

De har också mycket att säga om situationen i svenska skolor under pandemin. Här är ett utdrag:

Children and schools. Children were also majorly affected by this pandemic, since the Swedish strategy was strongly against any school closures or measures to protect children, as clearly communicated by the Public Health Agency, the Minister of Education and others (Supplement 7) (Höög and Adman, 2020; Nilsson, 2020; Delin and Mahmoud, 2020). Testing has also been restricted and often impossible for children especially if asymptomatic, so no reliable numbers are available (Vogel, 2020). Nevertheless, many children are still suffering from serious long-COVID, more have lost one or two parents, and several children died—as also noted in the investigation report of the children’s ombudsman (Barnombudsman) (2021b, Törnwall, 2020, Bjurwald, 2021).

In-school attendance in Sweden is compulsory (Skolplikt), thus distance learning or home-schooling is not allowed in Sweden (Lindblad et al., 2021). Even during the pandemic, no exceptions were made for children with risk factors, or parents who were clearly at risk for serious COVID-19 infections. Schools and municipalities have alerted social services and parents who wanted to protect their children by keeping them at home were fined. Few or no infection control measures were taken in many schools, and face masks were often not allowed (Aschwanden, 2021; Höög and Adman, 2020). Legally this is in conflict with the Parental Code (Föräldrabalken), which states that parents should protect and provide care for their children, and with the United Nations Convention on the Rights of the Child (Barnkonventio- nen)(2021k), which Sweden has adopted. Most schools remained open even during outbreaks, since this was the advice given by the authorities (Höög and Adman, 2020, 2021b).

The Public Health Agency denied or downgraded the fact that children could be infectious, develop severe disease, or drive the spread of the infection in the population; while their internal emails indicate their aim to use children to spread the infection in society (Lindblad et al., 2021, 2020–2021b; Höög and Adman, 2020; Vogel, 2021; Ludvigsson, 2020).”  Länk

Enligt Barnkonventionens artikel 3,ska“Vid alla beslut som rör barn [...] i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” Vidare: “Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.” Genom att utsätta skolbarn för allvarlig hälsorisk i skolan har FoHM:s agerande stridit mot Barnkonventionens stadgar.

Smittskyddslagens Allmänna riktlinjer 4§ som säger att Smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet” Enligt smittskyddslagens 6§ska “den som är verksam inom smittskyddet” också värna “om skyddet för osmittade”. Följaktligen ska FoHM:s syften och rekommendationer vara utformade på så sätt att de inte orsakar att osmittade avsiktligt utsätts för samhällsfarlig smitta. FoHM:s misslyckande i detta avseende utgör också grovt tjänstefel enligt Brottsbalken 20 kap. 1§: “Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. [...]Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.”

(Lagarna och dess förarbeten behandlas i vidare detalj i kapitlen ‘Så säger lagen’.)

Enligt FoHM:s egna beskrivning är detta myndighetens uppgift: Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.Länk

Vi menar att FoHM har misslyckats i sin uppgift och orsakat allvarligt förfång för de som har smittats (och smittat anhöriga) som påföljd av att de tvingats att vistas i en skolmiljö utan tillräckliga smittskyddsåtgärder p.g.a. av FoHM:s rekommendationer och bristfälliga information till allmänheten.

Den 9 februari togs rekommendationerna bort, trots att smittspridningen var och fortfarande är på en mycket hög nivå. Dödstalen är högre under denna våg än under den tredje vågens värsta veckor. Till skillnad mot tidigare läggs också minst ett barn om dagen in på sjukhus på grund av svår covid. Många barn har också avlidit sedan årsskiftet utan att några som helst åtgärder vidtas.

Man har också beslutat att viruset inte längre ska betraktas som samhälls-/allmänfarligt. Testning har tagits bort och det finns inte längre någon kontroll över smittspridningen. Samtidigt lämnas skolorna helt åt sitt öde då möjligheten till distansundervisning tagits bort. Skolpersonal och elever kommer alltså att tvingas fortsätta arbeta i en miljö som är präglad av konstant smittspridning och kaos utan möjlighet att skydda sig, medan andra länder i mycket större utsträckning har kvar både testning, smittspårning och munskyddskrav (eller numera andningsskydd, i.o.m. omikrons höga smittsamhet).

Föreningens syfte med denna polisanmälan är att verka för att skolbarn och skolpersonal, snarast och i all framtid, skall skyddas mot samhällsfarlig smitta enligt smittskyddslagen och global vetenskaplig konsensus.

Med vänliga hälsningar,

Elisa Bastiani
Föreningen ‘Covid-19, skola & barn’

Cristhine Kerslow
Facebookgruppen ‘Lärarupproret’


Innehåll

Innehåll

I.Sveriges strategi s.6-19
Sammanfattning
Länkar med förklaring/tidslinje
Summering
Så säger lagen

II. Oprecisa formuleringar s. 19-22
Sammanfattning
Så säger lagen


III. Tidslinje över global vetenskapligt läge contra FHM:s kommunikatinoner till allmänheten s. 23- 50

Länkar med förklaring/tidslinje
Summering

Så säger lagen


IV Folkhälsomyndighetens egna rapporter s.51- 63
Sammanfattning

Länkar med förklaring/tidslinje och diskussion

Så säger lagen


V.. Munskydd s. 63- 75
Länkar med förklaring/tidslinje och diskussion

Så säger lagen

VI Brister i smittspårning, statistik och annan informationssamling, s. 75 -82

Sammanfattning

Så säger lagen, med länkar och diskussion

VII. Allvarliga biverkningar hos barn s. 82 - 87

Sammanfattning

Länkar, tidslinje och diskussion

Så säger lagen


VIII. Coronakommissionens rapporter om sambandet mellan arbetsplatsen skolan, barn och smittspridning, s. 88-93

Sammanfattning

Så säger lagenAppendix, s. 93-109
Bilaga 1–Vem ska egentligen smittspåra? Analys av advokaten Linda Larsson, s. 93

Bilaga 2-Öppet brev till Johan Carlson från lärare, med svar från FHM, s.99

Bilaga 3-Mejl om munskyddsstudie, s. 106


Hela polisanmälan

Generell Information

Själva polisanmälan består av 94 sidor text och 15 sidor referenser vilket är för omfattande för att publicera här.

Ladda gärna ner dokumentet istället.

5 personer har jobbat med den här dokumentet i 19 månader. Vi började med projektet i september 2020 och det blev en särskild arbetsgrupp under januari 2021.


Ladda ner hela polisanmälan här

Ladda ner